Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La