Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bổ sung trong các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái