Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1911/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 thành lập Tổ tư vấn đánh giá nghiệm thu sản phẩm của chuyên gia viết báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng "Thông tư hướng dẫn về quản lý công tác quan trắc môi trường nông nghiệp, nông thôn" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành