Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1910/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 thành lập Tổ tư vấn đánh giá nghiệm thu sản phẩm của chuyên gia viết báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng "Thông tư hướng dẫn công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án nông nghiệp, nông thôn" do Bộ trưởng