Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1909/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 thành lập Tổ tư vấn đánh giá nghiệm thu sản phẩm của chuyên gia viết báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng "Kế hoạch hành động ngành nông nghiệp thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành