Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 187/QĐ-UBND năm 2011 quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm do ngân sách huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn quản lý do tỉnh Bình Định ban hành