Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1778/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang