Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1757/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long