Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1608/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025