Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1515/QĐ-UBND năm 2016 ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải thực hiện quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn trong quản lý đầu tư sửa chữa các tuyến đường tỉnh