Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam