Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 14/2020/QĐ-UBND năm 2020 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình