Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1387/QĐ-BGDĐT năm 2011 Chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành