Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1341/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông