Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Xử lý khẩn cấp kè bờ sông Lạng (thượng du sông Hoàng Long), bảo vệ tuyến đê Hiền Quang - Ráng, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình