Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1239/QĐ-LĐTBXH năm 2016 phê duyệt hình thức quản lý dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành