Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng đường Đồng Giao tại phường Tây Sơn, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình