Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 1124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội