Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quyết định 08/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân do tỉnh Quảng Trị ban hành