Tất cả Cơ sở dữ liệu
Quy chế 5847/QCPH-PCTT-TĐĐN năm 2016 phối hợp giữa Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và Công ty thủy điện Đồng Nai về công tác vận hành hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 trong mùa lũ, mùa cạn hàng năm