Tất cả Cơ sở dữ liệu
Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND, 13/2013/NQ-HĐND về học phí các trường công lập do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành