Tất cả Cơ sở dữ liệu
Nghị quyết 159/2011/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Hải Dương ban hành