Tất cả Cơ sở dữ liệu
Nghị quyết 113/2013/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc