Tất cả Cơ sở dữ liệu
Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2013 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Vĩnh Phúc