Tất cả Cơ sở dữ liệu
Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2016 rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình