Tất cả Cơ sở dữ liệu
Kế hoạch 2346/KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum