Tất cả Cơ sở dữ liệu
Kế hoạch 2222/KH-UBND năm 2020 sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 3510/KH-UBND thực hiện cập nhật, số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử từ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng