Tất cả Cơ sở dữ liệu
Kế hoạch 1855/KH-UBND năm 2020 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành