Tất cả Cơ sở dữ liệu
Kế hoạch 181/KH-HĐND năm 2016 tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021