Tất cả Cơ sở dữ liệu
Kế hoạch 1617/KH-UBND tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình