Tất cả Cơ sở dữ liệu
Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2016 rà soát quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Phú Yên