Tất cả Cơ sở dữ liệu
Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2016 rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo do tỉnh Thanh Hóa ban hành