Tất cả Cơ sở dữ liệu
Kế hoạch 13995/BGTVT-TCCB năm 2013 thực hiện và theo dõi thi hành Thông tư 38/2013/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành