Tất cả Cơ sở dữ liệu
Kế hoạch 103/KH-UBND điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 do tỉnh Lạng Sơn ban hành