Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 9428/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành