Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 9354/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành