Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 9338/BQP-TM năm 2016 phối hợp thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành