Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 9312/CT-TTHT năm 2016 về thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành