Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 894/BNN-TCTL về củng cố, nâng cấp tuyến đê bảo vệ khu vực Tam Thanh, Lập Thạch, Lương Phú - Quảng Oai, Ba Vì do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành