Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 79918/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành