Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 7911/VPCP-ĐMDN năm 2016 phê duyệt danh mục chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành