Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 7880/TCHQ-GSQL năm 2013 quy định tạm thời về giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu đường sông do Tổng cục Hải quan ban hành