Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 7081/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn điều chỉnh mã DMDC và chỉ tiêu dữ liệu đầu ra do Bộ Y tế ban hành