Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 5795/CT-THNVDT về tạm hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với hàng hóa thực xuất khẩu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành