Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 513/TTG-QHQT báo cáo kết quả đàm phán Dự án "Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện", vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành