Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 4678/BTC-TCDN về triển khai thực hiện thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn tại thời điểm 0h ngày 1/7/2011 do Bộ Tài chính ban hành