Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 4560/TCT-CS năm 2013 xuất hóa đơn đối với tài sản cố định liên doanh điều chuyển bàn giao do Tổng cục Thuế ban hành