Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 4550/TCT-CS năm 2013 trả lời bạn đọc Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính về xử lý đối với hóa đơn đã lập do Tổng cục Thuế ban hành