Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 4535/BNN-KH năm 2013 thông báo tình hình thu thập, tổng hợp và công bố chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Quyết định 43/2010/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành