Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 4524/TCT-KK năm 2013 thực hiện khấu trừ 2% thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành